Hívjon bizalommal! (+36) 30 249-18-69

Álalános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Jelen ÁSZF az Utazási Szerződés elengedhetetlen részét képezi, amely  létrejött egyrészről az EURO TRAVEL UTAZÁSI IRODA

 (EURO TRAVEL INTERNATIONAL KFT.

1062 Budapest, Andrássy út 61.

 Tel.: +361 /413-0652

 Adószám: 14264139-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-896156

engedélyszám: U-000951

Az Euro Travel Utazási Iroda működéséhez előirt utazásszervezői vagyoni biztosíték összegét a Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe kezeli)

-  a továbbiakban Utazási Iroda -  másrészről az Utas/Megrendelő (adatait az Utazási Szerződés tartalmazza) között az Utazási Szerződésen szereplő napon és helyen az alábbi feltételekkel.

 1. Az utazási szerződés létrejötte

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, és az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Euro Travel International Kft. az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a www.velencei-karneval.hu  weboldalon közölt információk az Utazási Szerződés részét képezik. Az Utazási Szerződésben, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

Az Utazási Szerződés létrejön, ha az Utas vagy meghatalmazottja (a Megrendelő) az utat írásban vagy online megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket és a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és valamennyi, az utazási szerződésben szereplő utas nevében elfogadta, valamint az előleget vagy a teljes részvételi díjat befizette. Az Utazási Szerződés  – valamennyi kikötésével együtt – írásban, két példányban köttetik, melynek egyik példánya az Utasé, másik az Utazási Irodáé. Online foglalás esetén a részvételi díj teljes összegének befizetésével a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a visszaigazolásban és az Utazási Szerződésben foglaltak elfogadásra kerülnek. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést csak várólistára tudja fölvenni, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazási Iroda az Utast - vagy a Megrendelőt -   jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesítette. Az utazáshoz szükséges az Utazási Iroda által kibocsátott részvételi jegy, vagy voucher, melyet indulás előtt 1-2 nappal küld az Utazási Iroda. Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét az Utazási Iroda által készített visszaigazolás és/vagy Utazási Szerződés tartalmazza.

Az Utas köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizaszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő károk az Utast terhelik. Az útiokmányok/útlevél kiváltását, az esetleges vízum(ok) beszerzését az Utas intézi (kivéve, ha az Utas megbízásából ezt az Utazási Iroda díj megfizetése ellenében vállalja). Jelen Szerződés aláírásával, illetve az online foglalás elküldésével az Utas/ Megrendelő kijelenti, hogy az utazás részletes feltételeit megismerte, és azokat elfogadja. Az esetleges változásokról az Utazási Iroda írásban tájékoztatja az utast.

 1. A díjfizetés feltételei és a részvételi díjak esedékessége

A részvételi (szolgáltatási) díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda szervezési díját valamint az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza, forintban meghatározva. A szolgáltatás díjában nem szereplő, külön felszámításra kerülő adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. az  üdülőhelyi díj, belépő jegyek stb.) az Utazási Szerződésben külön feltüntetésre kerülnek. A részvételi díj semmiféle biztosítást nem tartalmaz. Az Utazási Irodában baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás köthető. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét (a szolgáltatást, annak igénybevételi helyét, idejét és díját, a szolgáltatást nyújtó személyét, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást)  az Utazási szerződés tartalmazza. Az Utazási Iroda szerződéskötésre jogosult ügyfélnek, illetve a foglalást/megrendelést jogosan  intéző személynek tekinti az ügyfelet akkor is, ha név szerint más utasok számára intézi a foglalást.

Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni. (Amennyiben a teljes részvételi díj nem éri el a 20.000 Ft/fő összeget, jelentkezéskor a teljes részvételi díjat ki kell fizetni.) A teljes részvételi díjat az utas az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal köteles befizetni, erről külön értesítést nem küld az Iroda a Megrendelőnek. Amennyiben a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30 napon belül történik, akkor jelentkezéskor a teljes részvételi díjat ki kell fizetni. Ha a teljes részvételi díj befizetésének határidejét az utas nem teljesíti, a megrendelést az Utazási Iroda saját hatáskörében elbírálva semmisnek tekintheti, erről az Utast külön nem köteles tájékoztatni.

Az utas által fizetendő teljes díj – arányosan – csak abban az esetben emelhető, ha az a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek ill. a  deviza forintárfolyamának változása miatt indokolt. A díjemelés indokát és mértékét az iroda az Utassal írásban közli. Az Utas által fizetendő teljes részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül még az előbbi körülmények fennállta esetén sem emelhető. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas az erről kapott értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a szerződéstől – személyesen vagy írásban  – díjmentesen elállhat.

Az Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetéséről az Utas részére nyugtát vagy számlát állít ki.

Ha az Utas a megadott határidőig – online foglaláskor 3 napon belül, az utazás hetében leadott online foglalás esetén 1 napon belül - nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Utazási Iroda a megrendelést törli. (Az Utazási Iroda javasolja, hogy Megrendelő már a visszaigazolás napján indítsa el átutalását.)

 1. Az utazási szerződés megszűnésének esetei és jogi következményei

Az Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 15. napig a szerződéstől elállhat. Megrendelő írásbeli hozzájárulásával ez a határidő csökkenthető. Az induló minimális létszám 35 fő. (Zárt csoportok esetében ez a létszám eltérő lehet).

Az Utazási Iroda elállása esetén az Utas jogai a következők:

Igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli; ha alacsonyabb, akkor az Utazási Iroda a különbözetet az Utasnak megtéríti. Az Utazási Iroda fenntartja a jogot kiscsoportos felár kialakítására az utas-igények felmérését követően.

Az Utas kötbérmentesen akkor mondhatja le az utazást (a kötbérhatáridők ellenére), ha a mindenkori Magyar Kormány tiltólistára helyezi az adott országot, ahova az utazás eredetileg szólt. Ebben az esetben az Utas által befizetett előleg, vagy teljes részvételi díj 100%-ban visszatérítésre kerül az Utazási Iroda által. Ez esetben, egyik felet sem terheli felelősség, mivel a körülmények saját akaratuktól függetlenül merültek fel. A fenti okokból bekövetkezett változásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy szervezett útjai során indokolt esetben, kártérítési felelősség nélkül, a programokat azonos jellegűre és értékűre cserélje, az útvonalat - az egyes tervezett célállomások figyelembe vételével -  megváltoztassa.

 1. Lemondási feltételek, az elállás joga

Az Utas/Megrendelő jogosult a megrendelt utat lemondani, a megrendeléstől elállni. A lemondást írásban - a www.eurotravel.hu honlap Kapcsolat menüpontjában, illetve az Imresszumban szereplő e-mail címeken, vagy személyesen teheti meg.

Az Utas/Megrendelő elállása esetén az Utazási Iroda a befizetett részvételi díjat visszatéríti, ám  – eljárási és ügyviteli költségei kompenzálására – bánatpénzként a már befizetett összegből az alábbi összegeket feltétel nélkül visszatartja:

 • 60-35 nappal az indulás előtt történő lemondás esetén: 3.000 Ft/fő (vagy kisebb végösszegű utazás esetén 25%,)
 • 34-25 nap között a teljes részvételi díj 30%-a
 • 24-15 nap között a teljes részvételi díj 50%-a
 • 14-8 nap között a teljes részvételi díj 75%-a
 • az indulást megelőző 7 napon belüli lemondás vagy az induláskor meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
 1. Foglalások módosítása

A foglalások módosításakor az  Utazási Iroda 24 órát meg nem haladó utak esetében 1.500 Ft/fő, 24 órát meghaladó utak esetében 3.000 Ft/fő ügyintézési díjat számol fel.  (Módosításnak minősül a név, időpont, felszállási hely módosítása). A módosítással járó (ügyintézési díjon felül) többletköltségek – pl. drágább időpontra átfoglalás – az Utast terhelik.

 • Az időpont módosítása 14 napon belül nem lehetséges.
 • Indulás előtt 2 nappal módosítás már nem lehetséges.

A részvételi díj nem tartalmaz útlemondási biztosítást. Az indulást megelőző 7. napon belüli - bármilyen okból történő - útlemondás esetén a kötbér a részvételi díj 100 %-a.
Ha a foglaláshoz plusz utas csatlakozik, az Iroda az ugyanazon a  buszon történő utaztatást/ülőhelyet nem tudja garantáltan biztosítani.

(Lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti. A lemondás akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról az Utazási Iroda tudomást szerzett és azt írásban visszaigazolta.)

 1. Egyéb feltételek

A közlekedési társaságok által okozott kárért az Utazási lroda nem válllal felelősséget. A közlekedési társaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén jármű vagy társaság cseréjére is sor kerülhet. A foglalás során lehetőség van ülőhely-választási felár megfizetésére, amely ellenében az Utas kiválaszthatja a fennmaradt ülőhelyek közül a számára legmegfelelőbbet. Amennyiben az Utazási Iroda ezt nem tudja teljesíteni, úgy az ülőhely-választási felár hiánytalanul visszajár. Fix ülőhely felára: 3.000 Ft/fő

Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető. Az utazás során az Utas által harmadik személynek/szolgáltatónak okozott kárért közvetlenül az Utas a felelős.

Az Utazási lroda haladéktalanul felbontja a szerződést az Utassal, ha az Utas nem tartja magát az Utazási Szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával - ­ figyelmeztetés ellenére is – zavarja a program menetét vagy utastársai nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda által szervezett utazásokon a társasutazásokra vonatkozó írott és íratlan szabályok érvényesek. Az Utas köteles az iroda személyzetével (idegenvezető, gépkocsivezető) együttműködni, az instrukcióikat és a kihirdetett találkozási időpontokat pontosan betartani. Ezek be nem tartásából eredő károkért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. Amennyiben az Utas az indulás előtt 5 perccel nincs a busznál, a jegye érvényét veszti, és a helye újra eladható. Várakozási idő - a késés jelzése esetén -  max. 20 perc. (Ez a hazaindulás napjára is érvényes!)

Az Utazási lroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, ill. természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

A kültéri programok rossz idő esetén is a meghirdetettek szerint kerülnek lebonyolításra.

 

      7.  A reklamáció benyújtásának módja, feltételei, online vitarendezési platform  

A szolgáltatásokkal szembeni kifogásokat mindig a panaszra okot adó esemény helyszínén, az Utazási Iroda képviselőjének, vagy a helyszíni szolgáltatónak, ill. képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, aki köteles a kifogás(oka)t jegyzőkönyvbe foglalni, s annak egy példányát az Utasnak átadni. Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követően 3 napon belül írásban kell jelenteni, mellékelve a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát, abban az irodában, amelyikkel az Utas jogviszonyban áll. Az Utazási lroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja, és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. Amennyiben az Utas a kifogását nem közölte a helyszínen – orvoslás, vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából -, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az Utazási Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

Az EU 524/2013 rendelet szerint a bankkártyás fizetés esetén az Utas jogosult online vitarendezési platformon keresztül is benyújtani a panaszát, mely platform az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Bankkártyás fizetés esetén az Utas részére a jogos visszatérítést az Utazási Iroda banki visszautalással teljesíti arra a számlaszámra, amelyről a bankkártyás utalás történt.

 

      8.  Az Utazási lroda felügyeleti szerve

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal,

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefon :(1) 4585-800

Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

A szerződést elolvastam és elfogadom.

Kellemes szórakozást és jó utazás kívánunk Kedves Utasainknak!

Üdvözlettel:
Euro-Travel International Kft.
MEHEK Engedély szám : U – 000951

KÖZELEG A 2024-ES VELENCEI KARNEVÁL IDŐPONTJA!

 

 


Velence

30 °C

kevés felhő
páratartalom: 61 %
szél: 3.6 km/h D
06.21.

25 °C
06.22.

25 °C
06.23.

22 °C
06.24.

24 °C